Sunday June 23, 2019:

 ฟังธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อสุเมโธ

เนื่องในโอกาสหลวงพ่อสุเมโธ ภิกขุ(พระราชสุเมธาจารย์) ลูกศิษย์ชาวต่างชาติรูปแรกในหลวงพ่อชา ได้เดินทาง
มาเยี่ยมเยียนวัดเชตวัน (วัดป่าสายหลวงพ่อชา)1-30 มิถุนายน 2019 และนับเป็นโอกาสดีของชาวไทยที่อาศัยอยู่ในแถบนิวอิงแลนด์ ที่จะได้มีโอกาสร่วมต้อนรับท่าน

ทางวัดป่าเชตวันได้ จัดให้มีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสต้อนรับ หลวงพ่อสุเมโธ ภิกขุ ร่วมพบปะ ทำบุญ ตักบาตร และรับฟังธรรมเทศนา

กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2562 (2019)

เวลา 10.15 น. พิธีปาฐกถาผ้าป่า
เวลา 10.30 น. ถวายภัตตาหาร (พระบิณฑบาต)
เวลา 11.00 น. พระฉันเพล และ พุทธศาสนิกชน ร่วมรับ ประทานอาหาร
เวลา 12.30 น. พิธีทอดผ้าป่า
เวลา 1.00 น. ฟังธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อสุเมโธ
เวลา 2.30 น. เสร็จพิธี

ปัจจัยที่ได้ในงานทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ ทางวัด จะนำ ไปใช้ในการ ดำเนินงาน ปรับปรุงธรรมสถาน สร้างกุฏิ ทะนุ บำรุง วัดป่าเชตวัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อส่วนรวมตลอดไปขอเชิญร่วมบุญพิธีอัญเชิญพระประธาน ประดิษฐานณ วัดป่าเชตวัน วัดป่าสายหลวงพ่อชา และร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีในวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เนื่องในโอกาสหลวงพ่อเลี่ยม(พระราชภาวนาวิกรม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง(วัดหลวงพ่อชา)หลวงพ่อจันดี(เจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวัน)และพระอาจารย์เกวลี(เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ) ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนวัดป่าเชตวัน เมืองเทมเพิล รัฐนิวแฮมป์เชียร์ในปีนี้นับเป็นโอกาสดีของสาธุชนที่จะได้มีโอกาสร่วมต้อนรับหลวงพ่อเลี่ยมและคณะ 

ทางวัดป่าเชตวันได้  จัดให้มีงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นในวันเดียวกันนี้  ปัจจัยที่ได้ทางวัดจะนำไปใช้ในการดำเนินงานปรับปรุงธรรมสถานสร้างกุฏิ  ทะนุบำรุง  วัดป่าเชตวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อส่วนรวมตลอดไป

จึงขอเรียนเชิญท่านสาธุชนร่วมทำบุญตักบาตร  ร่วมในพิธีอัญเชิญพระประธานประดิษฐานประจำวัดป่าเชตวันและร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ 

กำหนดการ

๑๐:๑๕ น. กล่าวต้อนรับ โดยอ.ชยันโต เจ้าอาวาสวัดป่าเชตวัน

๑๐:๓๐ น. เตรียมตักบาตร(มีข้าวสุกและอุปกรณ์ไว้ให้สำหรับทุกท่าน)

๑๐:๔๕ น. พระสงฆ์รับบิณฑบาต

๑๑:๐๐ น. พระฉันเพล/สาธุชนร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

๑๒:๔๕ น. พิธีอัญเชิญพระประธานประดิษฐาน

๑๓:๐๐ น. ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อเลี่ยม(พระราชภาวนาวิกรม)
แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย พระอาจารย์เกวลี

๑๔:๓๐ น. พิธีปิด


พิธีปลูกต้นไม้ เพื่อรำลึก
ในหลวง ร.๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. จะมีพิธีปลูกต้นไม้ ขึ้นที่วัดป่าเชตวัน ซึ่งจัดโดยกลุ่มชาวไทย ในบริเวณใกล้เคียงวัด เพื่อเป็นที่ระลึก เนื่องใน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับพิธีที่จัดขึ้นในเมืองไทย ทางวัดป่าเชตวัน ได้เข้าร่วมในพิธีนี้ เช่นเดียวกันกับวัดอื่นๆ อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วโลก จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธี ในครั้งนี้. ณ วัดป่าเชตวัน (มีดอกไม้จันทน์จัดเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน)


ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคี (วัดป่าเชตวัน) เมืองเทมเพิล มลรัฐ นิวแฮมป์เชียร์ Sunday June 25, 2017

Luang Por sumedho

เนื่องในโอกาสหลวงพ่อสุเมโธ ภิกขุ (พระราชสุเมธาจารย์) ลูกศิษย์ชาวต่างชาติรูปแรกในหลวงพ่อชา ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนวัดเชตวัน (วัดป่าสายหลวงพ่อชา) 12-26 มิถุนายน 2017 และนับเป็นโอกาสดีของชาวไทยที่อาศัยอยู่ในแถบนิวอิงแลนด์ ที่จะได้มีโอกาสร่วมต้อนรับ หลวงพ่อสุเมโธ ภิกขุ

ในโอกาสนี้ทางคณะกลุ่มนางฟ้า (วัดเชตวัน) ได้ประชุมและนำเสนอต่อเจ้าอาวาสวัดป่าเชตวัน (อ.ชยันโต ภิกขุ) จัดให้มีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสต้อนรับ หลวงพ่อสุเมโธ ภิกขุ ร่วมพบปะ ทำบุญ ตักบาตร และรับฟังธรรมเทศนา

ปัจจัยที่ได้ในงานทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ ทางวัด จะนำ ไปใช้ในการ ดำเนินงาน ปรับปรุงธรรมสถาน สร้างกุฏิ ทะนุ บำรุง วัดป่าเชตวัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อส่วนรวมตลอดไป 

กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (2017)

เวลา 10.15 น. พิธีปาฐกถาผ้าป่า
เวลา 10.30 น. ถวายภัตตาหาร (พระบิณฑบาต) 
เวลา 11.00 น. พระฉันเพล และ พุทธศาสนิกชน ร่วมรับประทานอาหาร
เวลา 12.30 น. พิธีทอดผ้าป่า 
เวลา 1.00 น.   ฟังธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อสุเมโธ(เจ้าอาวาสวัดป่ารัตนวัน จากประเทศไทย)
เวลา  2.30 น.  เสร็จพิธี 

ขอเรียนเชิญท่านผู้ มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญ จ่ายเช็ค ลงนาม “Jeta Grove Foundation” นอกจากนี้ ทางวัดมีตู้รับบริจาคเงินสด ขอกราบอนุโมทนาบุญ ต่อท่านผู้มีจิตศรัทธา มา ณ โอกาสนี้ ด้วย

ที่อยู่ วัดเชตวัน
32 Derbyshire Ln
Temple, NH, 03084

โทร:603-6542292

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ forestmonastery.org

Download a flyer (English & Thai) ⤓

 

Luang Por Piak (พระอาจารย์ประสพไชย กันตสีโล)

ขอเชิญชวน ฟังธรรมมะ/สนธนาธรรม จากหลวงพ่อเปี๊ยก(ศิษย์หลวงพ่อชา)เนื่องในโอกาส หลวงพ่อมาเยี่ยมเยียน วัดป่า สายหลวงพ่อชา ณ วัดเชตวัน รัฐนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา ระหว่าง วันที่ 
4/29/17 & 4/30/17

หลวงพ่อเปี๊ยก จะเดินทางมาเยี่ยม วัดเชตวัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2017 ส่วนวันเสาร์จะมีการสนทนาธรรม สำหรับผู้สนใจ นอกจากนี้ ทางวัดจัดให้มีการแสดงธรรมเทศนาขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2017 เวลา 13.00 น.มีพระฝรั่งแปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ ใช้ชาวต่างชาติฟัง

ประวัติ 
พระอาจารย์ประสพไชย กันตสีโล
(หลวงพ่อเปี๊ยก)เจ้าอาวาสวัดป่าจิตตภาวนา(ฟ้าคราม) (สาขาที่ 44 ของวัดหนองป่าพง) ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เกิด ที่กรุงเทพฯ อุปสมบท วันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2519 ปัจจุบันพรรษา 34 ( พ.ศ.2553)
วิทยฐานะ  จบมัธยมศึกษา ร.ร. เซนต์คราเบียล กทม.จบปริญญาตรี การเงินและ ธนาคารจาก ประเทศฟิลิปปินส์ ตัดสินใจกลับไปบวชที่เมืองไทย กับหลวงพ่อชา วัดหนองป่าพงขณะที่กำลังศึกษาต่อ ที่กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้พบเห็นอะไรมากมาย ของชีวิตมนุษย์ จน เป็นแรงดลบันดาลใจให้ท่านสนใจเรื่องพุทธศาสนา และ สมาธิ


ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี (วัดป่าเชตะวัน) เมืองเทมเพิล มลรัฐ นิวแฮมป์เชียร์

เนื่องในโอกาสนี้ ทางวัดป่าเชตะวัน (สายหลวงพ่อชา สุภัทโท)
ได้มีกำหนดการ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมพบปะ ทำบุญ ตักบาตร ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา และ ฟังธรรมเทศนา ปัจจัยที่ได้ในครั้งนี้ จะนำ ไปใช้ในการ ปรับปรุงธรรมสถาน สร้างกุฏิ ซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์ สำหรับตักหิมะ  ตัดหญ้า,ซ่อมแซม หอพักชาย หญิง ที่มาปฏิบัติธรรม และ สร้างห้องน้ำเพิ่มเติม สถานที่วัดนี้เป็นอาคารเก่า 200 กว่าปีใช้งานได้ไม่ทั้งหมด ทางวัดจึงต้องดูแลรักษาเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อส่วนรวมตลอดไป

กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 18 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2559
เวลา 10.15 น. พิธีปาฐกถาผ้าป่า
เวลา 10.30 น. เตรียมถวายภัตตาหาร (พระบิณฑบาต) 
เวลา 11.00 น. พระฉันเพล และ พุทธศาสนิกชน ร่วมรับประทานอาหาร
เวลา 12.30 น. พิธีทอดผ้าป่า 
เวลา 1.00 น.   ฟังธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ ชยันโต ภิกขุ(เจ้าอาวาสวัดป่าเชตะวัน)
เวลา  2.30 น.  เสร็จพิธี 

เนื่องในโอกาสอันดีงามนี้ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม พิธีอุปสมบทสามเณร และบวชผ้าขาว ซึ่งจะมีพิธีจัดขึ้นก่อนวันทอดผ้าป่าหนึ่งวัน ในวันเสาร์ที่ 17 เดือนกันยายน พศ 2559 ในเวลา 13.00 น. 

ท่านใดมีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญ จ่ายเช็ค ลงนาม “Jeta Grove Foundation” และทางวัดมีตู้รับบริจาคสำหรับผู้ไม่สะดวกจ่ายเช็ค อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ แด่ผู้มีจิตศรัทธา ทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้ 

ที่อยู่: Address:
32 Derbyshire Ln
Temple, NH, 03084
Tel: 603- 654-2292
forestmonastery.org

Download a flyer (English & Thai) ⤓


พิธีเปิดวัด Temple Forest Monastery

วัด Temple Forest Monastery New Hampshire ได้รับเกียรติจากพระอาจารย์อาวุโส ๒ รูปจากเมืองไทยซึ่งพระทั้ง ๒ รูปนี้คือ ลวงพ่อเลี่ยมและหลวงพ่อจันดี ท่านทั้งสองเป็นพระสายหลวงพ่อชา และ จะมาจำวัด Temple Forest Monastery เป็นระยะเวลา ๑ สัปดาห์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
เนื่องในอากาสนี้ทางวัดจึงถือโอกาสสมโภชและทำพิธีการเปิดวัดอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ จึงขอเรียนเชิญสาธุชนท่านมาร่วมพิธี ณ ที่นี้ตามศัทธา

กำหนดการ
วันเสาร์ที่๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
ธรรมะเทศนาโดยหลวงพ่อจันดี และ พิธีอุปสมบทสามเณร Zachary 
เวลา ๑๑:๐๐ น. ถวายภัตตาหาร
๑:๐๐ น. ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อจันทร์ดี
๒:๐๐ น. พิธีอุปสมบทสามเณร
๓:๐๐ น. เสร็จพิธี

วันอาทิตย์ที่๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
เวลา ๑๐:๐๐ น. พิธีเปิดวัด 
๑๐:๓๐ น. ตักบาตรพระสงฆ์ 
๑๑:๐๐ น. ถวายภัตตาหาร 
๑:๐๐ น. ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อเลี่ยม
๒:๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ 
๓:๐๐ น. เสร็จพิธี

พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธัมโม) เจ้าอาวาส วัดหนองป่าพง ๒๕๒๕ ถึง ปัจจุบัน วัดหนองป่าพง เป็นวัดป่าฝ่ายอรัญวาสี ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็นสำนักปฎิบัติธรรมที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันสงบเงียบ มีบรรยากาศอันร่มรื่น เหมาะแก่การปฎิบัติธรรม สร้างโดยหลวงพ่อชา สุภทฺโท หรือ พระโพธิญาณเถระ หลวงพ่อเลี่ยมเป็นพระครูสายหลวงปู่ชาสายต่างประเทศและไทย ท่านเป็นที่เคารพเลื่อมใสของคนโดยทั่วไปอย่างยิ่ง
หลวงพ่อจันดีเป็นพระที่ได้รับความเคารพและเลื่อมใสอย่างยิ่งอีกรูปหนึ่ง ท่านเติบโตในหมู่บ้านเดียวกับหลวงพ่อชา ปัจจุบันหลวงพ่อจันทร์ดีเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวัน จังหวัดชลบุรี

See News for more >
 


ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา

แด่คณะภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษา ณ Temple Forest Monastery

มอบปัจจัยเพื่อเป็นวิหารทาน*
และการปาฐกถาธรรมโดยหลวงพ่อวีรธัมโม**

วันอาทิตย์ ที่ 5 ตุลาคม 2557

เวลา 10:00 น. – 3:00 น.

Temple Forest Monastery, 28 Jessen Ln, Temple, NH 03084
 โทรศัพท์: (603) 654-2292  อีเมล: contact@jetagrove.us

10:00 น.   ปาฐกถาเปิดงาน
10:15 น.   สวดมนต์ ไหว้พระ
10:30 น.   เตรียมถวายภัตตาหาร
10:45 น.   พระออกรับบิณฑบาตร
11:00น.   ฉันเพล / รับประทานอาหารร่วมกัน
12:30 น.   พิธีทอดผ้าป่า
1:00 น.   ฟังธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อวีรธัมโม**
2:00 น.   เสร็จพิธี สาธุชนเข้าพบพระและสนทนาธรรมตามศรัทธา

อีกประการหนึ่ง พระภิกษุณีอัยยา เมธานันท์ ภิกษุณีชาวแคนาดา(Sati Saraniya Hermitage) และ พระอาจารย์คะนันโท(Pacific Hermitage)ได้ให้เกียรติมาร่วมในงานผ้าป่าปีนี้ด้วย 
จึงขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านมาร่วมงานได้ตามสะดวก

*ปัจจัยที่ได้นําเข้าสมทบทุนสร้างวัดป่าเทมเพิล(เครือข่ายหลวงปู่ชา)
**เจ้าอาวาสวัดTisarana Monastery (Ontario, Canada) หลวงพ่อท่านเป็นพระปฏิบัติมากว่า 40พรรษา เป็นหนี่งในลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพง และได้ปฏิบัติธรรมรุ่นแรกที่วัดป่านานาชาติ

ดาวน์โหลดใบปลิว – ภาษาไทย

 Download Flyer – English